Vĩnh Long đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư

Vĩnh Long đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%

Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những tiêu chí xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm.

Ngày 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ký ban hành Chỉ thị về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, ngay từ đầu năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) đã chủ động và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nên kết quả giải ngân đạt khá (trên 95%); nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả đó đã góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh. Đặt biệt GRDP của tỉnh đạt 11,28%.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn một số dự án, chủ đầu tư, triển khai thực hiện chậm, chưa đạt yêu cầu. Ngoài những nguyên nhân khách quan như biến động giá nguyên vật liệu, thời tiết, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10 ha phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận… thì nguyên nhân chủ quan là: lãnh đạo một số sở ngành, địa phương chưa quyết liệt và thường xuyên trong chỉ đạo triển khai thực hiện; một số chủ đầu tư chưa chủ động và chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; công tác tổ chức thực hiện, theo dõi, quản lý dự án của một số chủ đầu tư chưa chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao; một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt công tác đền bù giải phóng mặt bằng; phối hợp giữa một số ngành, UBND cấp huyện và chủ đầu tư trong giải quyết khó khăn, vướng mắc đôi lúc chưa kịp thời, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, trong lập/điều chỉnh dự án, thiết kế/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Để thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn…, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau:

Tập trung hoàn thiện các thủ tục để khởi công và đẩy nhanh thực hiện các dự án. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện công tác thiết kế, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay trong tháng đầu quý 1/2023.

Với những dự án khởi công mới, đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trước ngày 28/02/2023; đối với các dự án thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trước ngày 30/3/2023.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn, định kỳ hàng tuần họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện; rà soát các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư và khẩn trương phối hợp giải quyết, tháo gỡ dứt điểm theo thẩm quyền, đối với những nộị dung vượt thẩm quyền sớm báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án. Cụ thể, đến ngày 30/6/2023, những dự án chưa khởi công, chưa giải ngân (trừ trường hợp đặc biệt) hoặc dự án đã khởi công và giải ngân nhưng đến ngày 30/8/2023 có tiến độ thực hiện chậm và tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50% thì đề xuất cắt điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND cấp huyện nhanh chóng triển khai công tác kiểm kê, áp giá, phê duyệt phương án bồi hoàn; giải quyết kiếu nại, tổ chức vận động giao mặt bằng; trường hợp đã thực hiện đúng thủ tục, trình tự nhưng còn hộ dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những tiêu chí xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm 2023.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password